Archives of Metallurgy and Materials

Drukuj

W kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials publikowane są prace naukowe w języku angielskim z dziedziny metalurgii, materiałoznawstwa, przeróbki plastycznej metali, techniki cieplnej w hutnictwie, właściwości termodynamicznych i fizycznych materiałów, równowag fazowych w szerokim kontekście oraz dyfuzji, które nie były ogłaszane przedtem w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wszystkie prace są recenzowane przez wybitnych specjalistów.

 

Informacja w sprawie punktacji czasopisma Archives of Metallurgy and Materials

26 stycznia 2017 został opublikowany na stronie MNiSW wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopism z publikowanych wykazów za lata 2013-2016.

Archives of Metallurgy and Materials znajduje się w części A wykazu na poz. 1062 z liczbą 30 punktów za publikacje naukową.

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 324.

1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017-2020 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 r.
2. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.

Oznacza to, że za prace opublikowane w Archives of Metallurgy and Materials liczba punktów wynosi 30.

http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html


W związku z wygaśnięciem z końcem 2017 roku umowy pomiędzy Polską Akademią Nauk a De Gruyter Poland, artykuły opublikowane w Archives of Metallurgy and Materials (zaczynając od zeszytu 1/2018 vol. 63) nie będą zamieszczane na stronach wydawnictwa De Gruyter.

Na stronach De Gruyter nadal możliwy jest dostęp do numerów od 4/2010 (vol. 55) do 4/2017 (vol. 62).

Dostęp do bieżących artykułów w Czytelni Czasopism PAN www.journals.pan.pl

Instrukcja dla autorów (pdf)


Impact Fac­tor 2018 - 0.697


Czasopismo jest indeksowane w Institute for Scientific International w następujących działach:

Science Citation Index - Index Expanded, Research Alert, Materials Science Citation Index, Current Contents / Engineering, Computing and Technology, CambridgeScientific Abstracts, CSA Technology Research, CSA Materials Research Database, CSA Engineering Research Database, CSA High Tech Research Database, CSA Metadex, CSA Engineered Materials, CSA Materials Business File, CSA Aluminum Industry Abstracts, CSA Copper Technical Reference Library, CSA Corrosion Abstracts, CSA Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts, CSA Mechanical & Transportation Engineering, CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts, CSA Earthquake Engineering Abstracts, CSA ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering, CSA Aerospace & High Technology Database, CSA Solid State & Superconductivity, CSA Computer & Information Systems, CSA Electronics & Communications, CSA Technology Research, CSA Illustrata: Technology.
Nadto w Cambridge Scientific Abstracts i od roku 2011 w CSA ProQuest oraz The Summon – wyszukiwarce umożliwiającej przeszukiwanie zasobów bibliotek i wpływającej na zwiększenie widoczności i użytkowania treści czasopism.


Więcej szczegółów oraz dostęp do artykułów od numeru 49/ 2004 w wersji anglojęzycznej >>>